ĐƠN GHI DANH

Trường Việt Ngữ Về Nguồn có hai khóa học mỗi năm. Mỗi khóa có 20 tuần lễ, bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 6, và từ tháng 7 đến tháng 12. Thời gian ghi danh cho mỗi khóa được ấn định như sau:

Lần 1: Giữa Tháng 4 đến cuối Tháng 5
Lần 2: Giữa Tháng 10 đến cuối Tháng 11

Phụ Huynh có con em đang học ở trường sẽ được thông báo ngày ghi danh trong thời gian trên. Ngoài ra nhà trường cũng sẽ loan báo thời gian và địa điểm ghi danh trên các hệ thống truyền thông Việt tại địa phương để quý vị dễ dàng theo dõi.

*Quý vị có thể lấy xuống Đơn Ghi Danh tại đây: Đơn Ghi Danh